Piedāvājums zāģmateriālu iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2023/043

Drukāt

12.03.2023

Izsole Nr. 420-2023/043 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA Duglāzija.

SIA „RĪGAS MEŽI” KOKMATERIĀLU PRODUKCIJAS

 ELEKTRONISKO IZSOĻU NOTEIKUMI

Izsolei Nr.420-2023-043

 

1.            Vispārīgie noteikumi

 

1.1.       Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA „Rīgas meži”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.40003982628, turpmāk saukts – Izsoles rīkotājs, rīko tās produkcijas - apaļo kokmateriālu, zāģmateriālu, citu koksnes produkcijas sortimentu, turpmāk saukta – Produkcija, pārdošanu elektroniskās izsolēs, turpmāk sauktas – Izsole vai Izsoles.

1.2.       Elektroniskā Izsolē notiek elektroniski organizēts cenas solīšanas process ar mērķi saņemt par izsoles piedāvājumā noteiktajiem izsoles priekšmetiem izsoles piedāvājumus ar augstāko pirkuma cenas solījumu, kurā izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu.

1.3.       Izsoles rīko un lēmumus to norises jautājumos pieņem SIA „Rīgas meži” izsoļu komisija (turpmāk – Komisija), kas ir apstiprināta ar SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja rīkojumu un tiesības noteiktas  SIA „Rīgas meži” augošu koku un kokmateriālu realizācijas noteikumu 6.nodaļā “Izsoles komisijas darbības kārtība”.

 

  1. Izsoles priekšmeti

 

2.1.       Attiecīgajā izsolē izsolāmā manta – izsoles priekšmeti ir Izsoles rīkotāja izsoles piedāvājumā iekļautās produkcijas sortimenti. Izsoles priekšmetu raksturo sortimenta specifikācija, tai skaitā koku suga, sortimenta nosaukums, garums un caurmērs, prognozētais daudzums, piegādes termiņi un citi piedāvājuma noteikumi. Izsoles piedāvājums tiek sagatavots saskaņā ar Pielikumos Nr. 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7.pievienotajām formām.

2.2.       Izsoles priekšmetu – apaļkoku sortimentam kvalitātes rādītāji noteikti saskaņā ar SIA “Rīgas meži” apstiprinātajiem produkcijas sortimentu kvalitātes noteikumiem, kuru aktuālā redakcija tiek pievienota Izsoles piedāvājuma pielikumā.

2.3.       Izsoles piedāvājumā tiek norādītas ar izsoles priekšmeta iegādi saistītās papildus izmaksas, kas izsoles uzvarētājam būs jāsedz papildus iegādes cenai. Šādi izdevumi ir piemēram, izdevumi par neatkarīga uzmērītāja pakalpojumiem apaļkoku uzmērīšanai, piegādes (transportēšanas) izdevumi uz izsoles uzvarētāja norādīto piegādes vietu (vietām) un citi izdevumi.

2.4.       Katrs atsevišķais izsoles priekšmets, saukts – “daļa”,  tiek apzīmēts ar savu kārtas numuru un izsolīts atsevišķi.

2.5.       Informācija par Izsoles priekšmetu ir noteikta attiecīgajā pielikumā Nr. 3.1./ 3.2./ 3.2.1./ 3.3./ 3.4./ 3.5./ 3.6. vai 3.7.

 

  1. Izsoles dalībnieki un dalības izsolē noteikumi

 

3.1.       Izsoles dalībnieks ir persona vai personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veic komercdarbību vai saimniecisko darbību, var iegūt īpašumā izsoles priekšmetu, un ir iesniegusi derīgu izsoles dalībnieka piedāvājumu, atbilstoši pielikumos Nr. 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. norādītajām formām.

3.2.       Attiecībā uz dalību Izsoles rīkotāja izsolēs tiek noteikti šādi izslēgšanas nosacījumi, kurus konstatējot Izsoles dalībnieks tiek izslēgts no dalības izsolē:

 

 

Izslēgšanas nosacījums:

3.2.1.

Nav iesniegti visi pieteikuma dokumenti vai iesniegtie pieteikuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi (nav norādītas prasītās ziņas) vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem atzīstams par nederīgu tā juridiskā spēka trūkuma dēļ (dokuments nav parakstīts, kopija nav apliecināta u.tml.)

3.2.2.

Izsoles dalībniekam pasludināta maksātnespēja vai tiesā ir uzsākts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesiskās aizsardzības process, vai ir pieņemts lēmums par likvidāciju, vai ir apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība.

3.2.3.

Tiek konstatēts, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas.

3.2.4.

attiecībā uz Izsoles dalībnieku, tā patiesā labuma guvēju ir konstatēts Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktais.

3.2.5.

Izsoles dalībniekam (t.sk. tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izsoles dalībnieku darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja pretendents ir personālsabiedrība) ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem.

3.2.6.

Izsoles dalībniekam ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

3.2.7.

Izsoles dalībniekam ir neizpildītas saistības pret SIA “Rīgas meži”, tajā skaitā maksājumu parādi.

3.2.8.

Ar Izsoles dalībnieku 12 mēnešu periodā līdz Izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa noslēdzošajai dienai ir izbeigts ar SIA “Rīgas meži” noslēgts piegādes vai pirkuma līgums, pamatojoties uz līgumā noteiktu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Izsoles dalībnieka puses (tajā skaitā, par Uzmērīšanas līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi).

3.2.9.

Izsoles dalībnieks 12 mēnešu periodā līdz Izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa noslēdzošajai dienai ir piedalījies SIA „Rīgas meži” rīkotajās Izsoļu procedūrās, iesniedzot piedāvājumu, bet pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas ir atteicies no piegādes līguma noslēgšanas un/vai Uzmērīšanas līguma noslēgšanas.

 

3.3.       Ja Izsoles dalībniekam publiski pieejamās datu bāzēs Izsoles dienā tiek uzrādīta informācija par aktuālu nodokļu parādu, tad Izsoles dalībniekam tiek noteikts termiņš — 3 darba  dienas pēc informācijas pieprasīšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram jāveic aktuālā nodokļu parāda samaksu vai iesniedzams apliecinājums, ka Izsoles dalībniekam izsoles dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu izsoles līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, SIA “Rīgas meži” izsoles dalībnieku izslēdz no dalības izsolē.  

3.4.       Līgums par SIA “Rīgas meži” produkcijas iegādi elektroniskās izsolēs tiek noslēgts tikai ar tādām personām, attiecībā uz kurām līguma noslēgšanas brīdī nav konstatējami 3.2.punktā noteiktie ierobežojumi dalībai izsolē.

 

 

 

 

 

 

  1. Izsoles piedāvājums, izsludināšanas un piedāvājumu iesniegšanas kārtība

 

4.1.       Par katru izsoli tiek sagatavots un SIA “Rīgas meži” mājaslapā www.rigasmezi.lv publiskots izsoles piedāvājums. Informācija par izsoli tiek ievietota arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4.2.       Izsoles rīkotājs izsoles piedāvājumā norāda datus saziņai par izsoles jautājumiem. Izsoles rīkotājs sniedz tikai tādu informāciju, kas tieši attiecas uz izsoles priekšmetiem un piedāvājumu iesniegšanas tehniskajiem jautājumiem, un nesniedz informāciju par izsoles norises gaitu un Izsoles rīkotāja noteiktu konfidenciālu informāciju par pārdošanas procesu.

4.3.       Piedāvājumi izsolei noformējami, aizpildot izsoles piedāvājuma formu (3.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.4., 3.5.,3.6. un 3.7.pielikums) un iesniedzami, piedāvājumu nosūtot uz piedāvājumu iesniegšanai norādīto Izsoles rīkotāja elektroniskā pasta adresi.

4.4.       Izsoles piedāvājumā tiek noteikts termiņš, līdz kuram Izsoles dalībnieki elektroniski iesniedz savus piedāvājumus ar solījumiem izsolē – Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzas Piedāvājumu iesniegšanas termiņa noslēdzošajā dienā izsoles piedāvājumā norādītajā stundā. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa iesniegti piedāvājumi tiek atzīti par nederīgiem un netiek vērtēti.

4.5.       Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ar Komisijas lēmumu var tikt pagarināts.

4.6.       Iesniedzot piedāvājumu, tas ir, nosūtot to uz piedāvājumu iesniegšanai norādīto Izsoles rīkotāja elektroniskā pasta adresi, Izsoles dalībnieks uzņemas saistības par izsoles dalībnieka piedāvājuma formā (3.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.4., 3.5.,3.6. un 3.7.pielikums) norādītajiem apliecinājumiem. Izsoles dalībniekam nav tiesību koriģēt vai aprobežot piedāvājuma formā iekļautos apliecinājumus, jo tie ir būtiski Izsoles rīkotāja noteikti piedāvājuma noteikumi.

4.7.       Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākiem izsoles priekšmetiem - daļām, vienas daļas apjomu nedalot sīkāk.

4.8.       Izsoles priekšmetam tiek noteikta slepenā cena. Informācijai par slepeno cenu ir SIA „Rīgas meži” komercnoslēpuma statuss.

4.9.       Aizpildot piedāvājumu Izsoles dalībnieks norāda visu piedāvājuma formā prasīto informāciju.

4.10.    Kopējā Izsoles priekšmetā ietilpstošā produkcijas daudzuma cena tiek aprēķināta ņemot vērā Izsoles piedāvājumā attiecīgajā daļā norādīto prognozētā sortimenta kopējo daudzumu (m³/ber m3/u.tml.) un izsoles dalībnieka piedāvājumā norādīto cenu EUR par vienu daudzuma vienību (m³/ber m3/ u.tml.) attiecīgajam sortimentam.

4.11.    Piedāvājumu, kurā nebūs norādīta visa prasītā informācija, Komisija atsevišķi vērtēs, nosakot vai tajā iekļautās ziņas ir pietiekamas piedāvājuma pieņemšanai vai arī piedāvājums atzīstams par nepilnīgu un noraidāms kā neiesniegts.

4.12.    Izsoles Komisija ir tiesīga labot Izsoles dalībnieku piedāvājumos pieļautās aritmētiskās kļūdas un vērtējot piedāvājumus atbilstoši šo labojumu rezultātā iegūtajiem piedāvājuma datiem.

 

  1. Izsoles uzvarētāja noteikšana, izsoles rezultātu paziņošana.

 

5.1.       Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvājums par attiecīgo izsoles priekšmetu – daļu ir ar visaugstāko vidējo svērto cenu euro par vienu (1) produkcijas sortimenta vienību. Augstākajam piedāvājumam ir jāpārsniedz Izsoles rīkotāja noteiktā slepenā cena, ja tāda attiecīgajam izsoles priekšmetam bijusi noteikta.

5.2.       Pēc izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecējuma Komisija pārbauda saņemtos piedāvājumus, labo aritmētiskās kļūdas, ja tādas pieļautas, un sastāda iesniegto piedāvājumu sarakstu, nosakot kādi ir augstākie piedāvājumi par katru izsoles priekšmetu. Komisija pārbauda vai attiecībā uz augstākā piedāvājuma iesniedzēju nav konstatējams, kāds no 3.2.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. Ja tiek konstatēts, ka attiecībā uz dalībnieku pastāv vismaz viens dalībnieku izslēgšanas nosacījums, tad Komisija izsoles dalībnieku no izsoles izslēdz un viņa iesniegto piedāvājumu nevērtē.

Slepenās cenas piemērošanas noteikumi:

5.3.       Gadījumā, kad izsoles priekšmetam ir bijusi noteikta slepenā cena, Komisija pārbauda vai augstākais solījums par izsoles priekšmetu pārsniedz tam noteikto slepeno cenu. Ja slepenā cena ir zemāka par augstāko solījumu, tad slepeno cenu neizpauž.

5.4.       Ja slepenā cena pārsniedz augstāko solīto cenu, Izsoļu komisija ir tiesīga augstākā solījuma iesniedzējam piedāvāt iespēju paaugstināt solījumu līdz slepenās cenas apmēram, par to iesniedzot jaunu piedāvājumu; atzīt Izsoli par nenotikušu, vai arī pieņemt lēmumu sortimentus pārdot par augstāko izsolē piedāvāto Vidējo svērto cenu, ja starpība starp pretendenta piedāvāto vidējo svērto cenu un noteikto izsoles slepeno cenu nav lielāka par 5%. Izsoles rīkotāja uzaicinājums iesniegt jaunu piedāvājumu izsoles dalībniekam  tiks nosūtīts uz tā piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pārsolīšanas termiņš ir sākotnēji noteiktā izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai sekojošās nākamās darba dienas plkst.10:00. Ja izsoles dalībnieks slepenajai cenai atbilstošu solījumu pārsolīšanas termiņā neiesniedz, tad šāda iespēja tiek piedāvāta nākamā pēc kārtas augstākā solījuma solītājam. Bet ja neviens no abiem augstākajiem solītājiem līdz slepenajai cenai paaugstinātu solījumu neiesniedz, tad Komisija ir tiesīga atzīt Izsoli par nenotikušu, vai arī pieņemt lēmumu sortimentus pārdot par augstāko izsolē piedāvāto Vidējo svērto cenu, ja starpība starp pretendenta piedāvāto vidējo svērto cenu un noteikto izsoles slepeno cenu nav lielāka par 5%.

Noteikumi vienādu solījumu saņemšanas gadījumā:

5.5.       Ja divu vai vairāku pretendentu cenu piedāvājumi uz iepirkumu priekšmetu ir ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu euro (EUR bez PVN) par vienu (1) produkcijas daudzuma vienību (m³/ber m3/u.tml.), izsoles dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pārsolīt to sākotnēji izteiktos cenu piedāvājumus, par to iesniedzot jaunus piedāvājumus. Izsoles rīkotāja uzaicinājumi iesniegt jaunus piedāvājumus izsoles dalībniekiem  tiks nosūtīti uz to piedāvājumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Pārsolīšanas termiņš ir sākotnēji noteiktā izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai sekojošās nākamās darba dienas plkst.10:00. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā jaunā cena būs visaugstākā.

5.6.       Ja no pretendentiem netiek saņemti jauni cenu piedāvājumi  ar augstāko vidējo svērto cenu euro par vienu (1) produkcijas daudzuma vienību (m³/ber m3/u.tml.) attiecīgajā daļā, vai saņemtie piedāvājumi atkārtoti būs ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu, par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš attiecīgajā daļā pirmais būs izteicis savu sākotnējo cenu piedāvājumu.

5.7.       Izsoles rezultātus apstiprina Komisija.

5.8.       Par Izsoles uzvarētāju atzītais izsoles dalībnieks iegūst tiesības par nosolītu izsoles priekšmetu noslēgt Piegādes/ Pirkuma līgumu.

5.9.       Paziņojums par izsoles rezultātiem ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, tiek nosūtīts visiem par attiecīgo izsoles priekšmetu solījušajiem izsoles dalībniekiem, to nosūtot uz izsoles dalībnieku piedāvājumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

5.10.    Komisijai ir tiesības pārtraukt izsoli, ja tiek iegūta pietiekama informācija un pārliecība, ka pastāv noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, kas var ietekmēt izsoles rezultātus vai gaitu.

5.11.    Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības izsoles norisē.

5.12.    Komisijas veiktās darbības un pieņemtie lēmumi tiek atspoguļoti Komisijas protokolā.

 

6.  Izsoles pasludināšana par nenotikušu, spēkā neesošu un izsoles rezultātu atsaukšana.

 

6.1.       Komisijai ir tiesības pasludināt Izsoli uz attiecīgu izsoles priekšmetu par nenotikušu, ja:

6.1.1.   nav saņemts neviens piedāvājums;

6.1.2.   Visi saņemtie piedāvājumi, atzīti par nederīgiem (4.4., 4.8. punkts);

6.1.3.   izsoles uzvarētāju nav iespējams noskaidrot, jo izsoles dalībnieki no izsoles izslēgti (5.2.punkts);

6.1.4.   augstākās cenas piedāvājums ir mazāks par Izsoles rīkotāja noteikto slepeno cenu un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav saņemts piedāvājums ar solījumu, kas atbilst slepenajai cenai;

6.1.5.   Izsoles uzvarētājs atteicies noslēgt piegādes/ pirkuma līgumu vai atbilstoši Izsoles noteikumu 6.3.punktam, SIA „Rīgas meži” ir pamats uzskatīt, ka uzvarētājs ir atteicies noslēgt līgumu;

6.1.6.   Apaļkoku sortimentiem izsoles uzvarētājs nav noslēdzis līgumu par Neatkarīga uzmērītāja pakalpojumu saņemšanu, izņemot, ja attiecīgā Izsoles daļa neparedz citu uzmērīšanas kārtību;

6.1.7.   Izsoles uzvarētājs kavē priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņu vai bankas garantijas iesniegšanas termiņu ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.

6.2.       Komisija pārtrauc izsoli vai atzīst notikušu Izsoli par spēkā neesošu un atsauc izziņotos Izsoles rezultātus, ja:

6.2.1.   Komisijai ir aizdomas par jebkādu neatļautu Izsoles dalībnieku savstarpēju vienošanos nolūkā mazināt konkurenci un/vai samazināt cenu;

6.2.2.   tiek konstatēts, ka Izsoles uzvarētāja sniegtie apliecinājumi neatbilst faktiskajai situācijai vai vai, ja attiecībā uz Izsoles uzvarētāju ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas.

6.3.       Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt piegādes līgumu, ja:

6.3.1.   Izsoles uzvarētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav parakstījis piegādes/ pirkuma līgumu;

6.3.2.   Apaļkoku sortimentiem Izsoles uzvarētājam nav noslēgts vai tas noteiktajā termiņā nav noslēdzis Līgumu par Neatkarīga uzmērītāja pakalpojumu saņemšanu.

 

7.    Pretenziju un sūdzību iesniegšana

 

7.1.       Pretenzijas ar attiecīgiem pierādījumiem par 6.2.punktā minētajiem pārkāpumiem var pieteikt Komisijai ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas dienas. Komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai pretenzijas noraidīšanu.

7.2.       Izsoles dalībnieki var iesniegt sūdzību par Komisijas darbībām Izsoles rīkotāja valdei piecu darba dienu laikā no šo darbību veikšanas brīža.

 

 

8.  Pielikumi:

 

1. pielikums – Zāģmateriālu piedāvājums

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]