Piedāvājums zāģmateriālu iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2021/060

Drukāt

25.08.2021

Izsole Nr. 420-2021/060 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza - SIA "Arbor RRK"
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza - SIA "Arbor RRK"
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 3.daļā iesniedza - SIA "Arbor RRK"
 

 

SIA „RĪGAS MEŽI” KOKZĀĢĒTAVAS ”NORUPE”

 ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

Nr. 420-2021/060

 

1.                                     IZSOLES PRIEKŠMETS

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zāģmateriālu pārdošanu kokzāģētavā “Norupe”. Visi 1.tabulā minētie zāģmateriāli ir 100% FSC un 100% PEFC Certified. Koksnes piegādes ķēdes FSC sertifikāts Nr. SCS-COC-007461, PEFC sertifikāts Nr. TT-PEFC-COC009.

 

2.                                     PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1.        Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2021.gada 30.augustam, plkst.13:00 nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

 

AR NORĀDI (TĒMA VAI SUBJECT) PIETEIKUMS IZSOLĒ NR. 420-2021/060

 

 

2.2.        Iesniedzot Piedāvājumu Pretendents apliecina, ka:

2.2.1.       Pretendents pilnībā pieņem Izsoles noteikumus kā pamatu Izsolei un to Pretendentu noteikšanai, kuriem tiks piešķirtas tiesības noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Rīgas meži”, un atzīst, ka Izsoles noteikumi nav pretrunā ar Pretendenta vajadzībām un iespējām;

2.2.2.        Uz Pretendentu nav attiecināmi Izsoles noteikumos noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi (Izsoles noteikumu 3.4.punkts);

2.2.3.        Pretendents ir iepazinies ar Izsoles noteikumu pielikumu pievienoto dokumentu (zāģmateriālu specifikācija) un  piekrīt tajā norādītajam zāģmateriālu sortimentu apjomam un  kvalitātei .

2.3.        Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām atbilstoši Izsoles noteikumu „Zāģmateriālu specifikācija” norādītajam dalījumam. Vienas daļas apjomu nedalot sīkāk (1.tabula)

2.4.        Dalībniekam jāaizpilda „Zāģmateriālu specifikācijas” attiecīgās daļas tabulas:

2.4.1.        7.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai zāģmateriāla sortimenta vienībai zāģētavā “Norupe” – 1.tabula;

2.4.2.   8.aile, norādot katra zāģmateriāla sortimenta kopējo summu euro atbilstoši piedāvātajam apjomam (8.aile = 6.aile jāsareizina ar 7.aili katrai pozīcijai);

2.4.3.  Aprēķina rindas Kopā -  8.ailē kopējo piedāvājuma summu euro (summējot 8.ailē norādītās cenas katram sortimenta veidam) un 7.ailē norāda aprēķināto vidējo svērto piedāvājuma cenu (dalot 8.ailē norādīto kopējo piedāvājuma summu ar 6.ailē norādīto kopējo sortimentu apjomu m³).

 

3.                                     IZSOLES UZVARĒTĀJA/-U NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

3.1.        Par elektroniskās izsoles uzvarētāju katrā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu euro par zāģmateriāla vienu (1) m3 attiecīgajā daļā.

3.1.1.  Gadījumā, ja divu vai vairāku pretendentu cenu piedāvājumi būs ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu euro par zāģmateriālu vienu (1) m3, Pretendentiem tiks piedāvāta iespēja iesniegt jaunu cenu piedāvājumu (ne mazāku par sākotnējo piedāvājumu) uz attiecīgo daļu līdz nākošās darba dienas plkst. 10:00. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu atkārtoti tiks nosūtīts uz attiecīgā Pretendenta e-pastu, no kura tika saņemts piedāvājums. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvātā jaunā cena būs augstāka.

3.1.2.  Ja no pretendentiem netiks saņemti jaunie cenu piedāvājumi  ar augstāko vidējo svērto cenu euro par zāģmateriālu vienu (1) m3 attiecīgajā daļā, vai saņemtie piedāvājumi atkārtoti būs ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu, par izsoles uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kurš attiecīgajā daļā pirmais būs izteicis savu sākotnējo cenu piedāvājumu.

3.2.        Ar Izsoles uzvarētāju tiek slēgts Pirkuma līgums;

3.3.        Paziņojums par izsoles rezultātiem vienas dienas laikā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa notecējuma brīža, tiks publicēts SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv.

3.4.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības nevērtēt piedāvājumu un neslēgt līgumu ar Pretendentu/-iem uz kuru/-iem ir attiecināms vismaz viens no sekojošiem izslēgšanas nosacījumiem:

Izslēgšanas nosacījums

Apliecinošie dokumenti

3.4.1.   Pretendents ir pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret pretendentu ir uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu

Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;

Pirms pirkuma līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju LURSOFT datu bāzē.

3.4.2.   Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;

Pirms piegādes līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju VID mājas lapā vietnē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR

Ārvalstī reģistrēts pretendents Izsoles Piedāvājuma pievieno apliecinātu kopiju izziņai, kas apliecina, ka tam attiecīgajā ārvalstī ir/nav nodokļu parādi, t.sk. sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz norādīto summu.

3.4.3.   Pretendents nav nokārtojis maksājumu saistības ar SIA „Rīgas meži”, kurām ir iestājies izpildes termiņš;

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

3.4.4. Ar Pretendentu 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) izsoles rezultāta noslēgts pirkuma vai piegādes  līgums (-i) ar SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz pirkšanas līgumā (-os) noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Pretendenta puses;

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

3.4.5. Ar Pretendentu 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) izsoles rezultāta noslēgts pirkuma līgums (-i) ar SIA „Rīgas meži, konstatējot Pretendenta atbilstību pirkšanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajos Izsoles noteikumos norādītajiem Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, kā rezultātā tiesības noslēgt pirkšanas līgumu iegūtas nepamatoti.

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

3.4.6. Pretendents 12.mēnešu periodā ir piedalījies SIA „Rīgas meži” rīkotajās Izsoļu procedūrās, iesniedzot piedāvājumu, bet pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas ir atteicies no līguma noslēgšanas.

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

3.5.             Ņemot vērā, ka VID publiskojamo datu bāzi atjauno tikai divas reizes mēnesī, ja Pretendentam ir pamats uzskatīt, ka tam publiski pieejamās datu bāzēs Izsoles dienā varētu uzrādīties informācija par aktuālu nodokļu parādu, ir pienākums vienlaikus ar piedāvājumu iesniegt Izsoles dienā iegūtu un Pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (vai attiecīgas valsts nodokļu administrācijas izsniegtas izziņas kopiju), kas apliecina, ka Izsoles dienā Pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

3.6.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības pasludināt Izsoli par nenotikušu (uz visu apjomu vai uz kādu daļu), ja:

3.6.1.  attiecīgajā daļā nav iesniegts neviens Piedāvājums;

3.6.2.  Izsoles uzvarētājs  atteicies noslēgt pirkuma līgumu;

3.6.3.  Izsoles uzvarētājs kavē priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņu ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.

3.7.        SIA „Rīgas meži” atzīst Izsoli par spēkā neesošu un atsauc publicētos Izsoles rezultātus, ja:

3.7.1.  Izsoles uzvarētāja sniegtie apliecinājumi neatbilst faktiskajai situācijai;

3.7.2.  SIA „Rīgas meži” ir aizdomas par jebkādu neatļautu Izsoles Pretendentu savstarpēju vienošanos.

3.8.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības uzskatīt, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt pirkuma līgumu, ja Izsoles uzvarētājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav ieradies noslēgt Līgumu;.

3.9.        Ja tiek konstatēts, ka uz labāko piedāvājumu iesniegušo Pretendentu attiecināmi Izsoles noteikumos norādītie izslēgšanas noteikumi vai tas atteicies no Līguma slēgšanas, tad Līguma slēgšanas tiesības var tikt piedāvātas nākamajam labāko cenu piedāvājušajam Pretendentam. Ja nākamo labāko cenu piedāvājušais Pretendents atsakās, tad Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.

3.10.     Ja tiek konstatēts, ka labāko piedāvājumu iesniegušā Pretendenta piedāvātā cena ir zemāka par SIA „Rīgas meži” noteikto slēpto izsoles cenu, Izsoles organizētājs piedāvā šim Pretendentam iegādāties kokmateriālus par slēpto cenu, bet ja Pretendents atsakās, Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.

3.11.     Ja tiek konstatēts, ka uz labāko piedāvājumu iesniegušo Pretendentu attiecināmi Izsoles noteikumos norādītie izslēgšanas noteikumi vai tas atteicies no Līguma slēgšanas, tad Līguma slēgšanas tiesības var tikt piedāvātas nākamajam labāko cenu piedāvājušajam Pretendentam, ņemot vērā, ka tā piedāvātai cenai jābūt lielākai par Izsolei noteikto slēpto cenu. Ja nākamo labāko cenu piedāvājušais Pretendents atsakās, tad Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.

3.12.     Ja Izsole tiek atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tad ņemot vērā, ka zāģmateriāli ir atzīstami par ātri bojājošos mantu, SIA „Rīgas meži” par mežsaimnieciskiem jautājumiem atbildīgais valdes loceklis pieņem lēmumu par tālāko rīcību ar Izsolē izliktajiem zāģmateriāla sortimentiem.

 

4.                                     ZĀĢMATERIĀLU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI

 

    4.1.    Zāģmateriālu izvešana no zāģētavas tiks atļauta tikai pēc līguma parakstīšanas un samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu  kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

    4.2   Pēc elektroniskās izsoles rezultātu paziņošanas, pretenzijas par zāģmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.