Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2022/002

Drukāt

05.01.2022

Izsole Nr. 800-2022/002 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “R Grupa”.
 

 

SIA „RĪGAS MEŽI” APAĻO KOKMATERIĀLU

 ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

1.                                     IZSOLES NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Apaļo kokmateriālu sortimenti – pēc noteiktām pazīmēm (izmantošanas mērķa, sugas, kvalitātes, parametriem  u.c.) identificējama apaļo kokmateriālu grupa, kas atbilst SIA „Rīgas meži” apstiprinātajiem Apaļo kokmateriālu sortimentu kvalitātes noteikumos (4. pielikums) noteiktajām prasībām;

1.2. Izsole – elektroniski organizēts cenas solīšanas process ar mērķi noskaidrot izdevīgāko pirkuma piedāvājumu izsoles priekšmetā norādītajiem apaļo kokmateriālu sortimentiem;

1.3. Izsoles uzvarētājs - Pretendents, uz kuru nav attiecināmi Izsoles nolikumā noteiktie izslēgšanas noteikumi un kurš  piedāvājis visaugstāko vidējo svērto cenu euro par apaļo kokmateriāla kokmateriālu sortimenta vienu (1) m3 mežā pie ceļa;

1.4.  Neatkarīgs uzmērītājs – Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumu Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” prasībām atbilstošs, no Piegādātāja un Pasūtītāja neatkarīgs komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā;

1.5.  Pasūtītājs -  Izsoles  uzvarētājs, ar kuru noslēgts Piegādes līgums (3.pielikums).

1.6. Piedāvājums – Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā aizpildīts „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums”, kas nosūtīts uz Izsoles noteikumos norādīto e-pasta adresi;

1.7. Piegādes līgums – līgums, kas Izsoles rezultātā noslēgts starp Piegādātāju un Pasūtītāju par apaļo kokmateriālu piegādēm par Izsoles rezultātā noteikto Pirkuma cenu.

1.8. Piegādes vieta - Izsoles Uzvarētāja norādīta vieta (Latvijas Republikas teritorijas robežās).

1.9. Piegādātājs – SIA „Rīgas meži”.

1.10.          Pirkuma cena – Izsolē izsolītā materiāla gala cena euro, kas aprēķināta Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, neietverot pievienotās vērtības nodokli.

1.11.          Pretendents - persona, kura  Izsolē iesniegusi cenu piedāvājumu un noteiktajā kārtībā ir apliecinājusi, ka piekrīt Izsoles noteikumiem un uz to nav attiecināmi Izsoles noteikumos norādītie izslēgšanas apstākļi.

1.12.          Slēptā cena – SIA „Rīgas meži” konkrētai izsolei noteiktā cena, par kuru lētāk kokmateriālus nepārdot.

1.13.          Uzmērīšanas līgums - Koksnes produktu uzmērīšanas līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Neatkarīgo uzmērītāju.

2.                                     IZSOLES PRIEKŠMETS

2.1.        Apaļo kokmateriālu sortimenti saskaņā ar „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” (1. Pielikums ) 1 (Vienā) daļā ar kopējo prognozējamo apjomu  1000,000 m³ (Viens tūkstotis, 000 kubikmetri), laika periodā no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim (vai līdz līguma apjoma izpildei).

2.2.        Apaļo kokmateriālu sortimentu sagatavošana tiks nodrošināta  - atbilstoši SIA „Rīgas meži’ apstiprinātajiem Apaļo kokmateriālu sortimentu kvalitātes noteikumiem   (sk. SIA “Rīgas meži” mājas lapā http://rigasmezi.lv/lv/dokumenti/realizacija/?doc=6437 ).

 

3.                                     PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1.        Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 10.janvārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.2.        Iesniedzot Piedāvājumu Pretendents apliecina, ka:

3.2.1.   Pretendents pilnībā pieņem Izsoles noteikumus kā pamatu Izsolei un to Pretendentu noteikšanai, kuriem tiks piešķirtas tiesības noslēgt piegādes līgumu ar SIA „Rīgas meži”, un atzīst, ka Izsoles noteikumi nav pretrunā ar Pretendenta vajadzībām un iespējām;

3.2.2.   Uz Pretendentu nav attiecināmi Izsoles noteikumos noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi (Izsoles noteikumu 4.4.punkts);

3.2.3.   Pretendents ir iepazinies ar Izsoles noteikumu pielikumos pievienotajiem dokumentiem un  piekrīt tajos norādītajai apaļo kokmateriālu sortimentu piegādes, tajā skaitā transportēšanas izmaksu noteikšanas, uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un apmaksas kārtībai.

3.2.4.   Pretendents piekrīt sarakstē ar SIA „Rīgas meži” un Izsoles rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros izmantot Pretendenta rekvizītu tabulā norādītos elektroniskās saziņas līdzekļus – faksu vai e – pasta adresi. Pretendents iesniedzot piedāvājumu apliecina, ka uz minēto faksu vai e – pasta adresi Pretendents saņems SIA „Rīgas meži” nosūtītos dokumentus.

3.3.        Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām atbilstoši Izsoles noteikumu „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums” (1.pielikums) norādītajam dalījumam. Vienas daļas apjomu nedalot sīkāk.

3.4.        Dalībniekam jāaizpilda „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums” (1.pielikums) attiecīgās daļas tabulas:

3.4.1.   5.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai apaļo kokmateriālu sortimenta vienībai mežā pie ceļa;

3.4.2.   6.aile, norādot katra apaļo kokmateriālu sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai);

3.4.3.   Aprēķina rindas Kopā -  6.ailē kopējo piedāvājuma summu euro (summējot 6.ailē norādītās cenas katram sortimenta veidam) un 5.ailē norāda aprēķināto vidējo svērto piedāvājuma cenu (dalot 6.ailē norādīto kopējo piedāvājuma summu ar 4.ailē norādīto kopējo sortimentu apjomu m³).

3.4.4.   Pretendents norāda piegādes vietu – adrese - katram sortimentam vienlaikus norādot arī precīzas koordinātes. Pretendenta norādītā piegādes vieta tiks izmantota aprēķinot transportēšanas izmaksas, atbilstoši 2.pielikumam - Vidējās transportēšanas cenas par apaļo kokmateriālu transportēšanu aprēķināšanas kārtība.

 

4.                                     IZSOLES UZVARĒTĀJA/-U NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

4.1.        Par elektroniskās izsoles uzvarētāju katrā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu euro par apaļo kokmateriālu sortimenta vienu (1) m3 mežā pie ceļa attiecīgajā daļā.

4.1.1.   Gadījumā, ja divu vai vairāku pretendentu cenu piedāvājumi būs ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu euro par apaļo kokmateriālu vienu (1) m3, Pretendentiem tiks piedāvāta iespēja iesniegt jaunu cenu piedāvājumu (ne mazāku par sākotnējo piedāvājumu) uz attiecīgo daļu līdz nākošās darba dienas plkst. 10:00. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu atkārtoti tiks nosūtīts uz attiecīgā Pretendenta e-pastu, no kura tika saņemts piedāvājums. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvātā jaunā cena būs augstāka.

4.1.2.   Ja no pretendentiem netiks saņemti jaunie cenu piedāvājumi  ar augstāko vidējo svērto cenu euro par apaļo kokmateriālu vienu (1) m3 mežā pie ceļa attiecīgajā daļā, vai saņemtie piedāvājumi atkārtoti būs ar vienādu visaugstāko vidējo svērto cenu, par izsoles uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kurš attiecīgajā daļā pirmais būs izteicis savu sākotnējo cenu piedāvājumu.

4.2.        Ar Izsoles uzvarētāju tiek slēgts Piegādes līgums, atbilstoši Izsoles noteikumu pielikumā esošajam Piegādes līguma projektam (3.pielikums).

4.3.        Paziņojums par izsoles rezultātiem ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa dienas, tiks publicēts SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv.

4.4.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības nevērtēt piedāvājumu un neslēgt līgumu ar Pretendentu/-iem uz kuru/-iem ir attiecināms vismaz viens no sekojošiem izslēgšanas nosacījumiem:

Izslēgšanas nosacījums

Apliecinošie dokumenti

4.4.1.   Pretendents ir pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret pretendentu ir uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu

Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;

Pirms piegādes līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju LURSOFT datu bāzē.

4.4.2.   Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;

Pirms piegādes līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju VID mājas lapā vietnē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR

Ārvalstī reģistrēts pretendents Izsoles Piedāvājuma pievieno apliecinātu kopiju izziņai, kas apliecina, ka tam attiecīgajā ārvalstī ir/nav nodokļu parādi, t.sk. sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz norādīto summu.

4.4.3.   Pretendents nav nokārtojis maksājumu saistības ar SIA „Rīgas meži”, kurām ir iestājies izpildes termiņš;

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

4.4.4. Ar Pretendentu 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) piegādes līgums (-i) ar SIA “Rīgas meži”, pamatojoties uz piegādes līgumā (-os) noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Pretendenta puses (tajā skaitā, par Uzmērīšanas līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi);

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

4.4.5. Ar Pretendentu periodā 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) piegādes līgums (-i) ar SIA “Rīgas meži”, konstatējot Pretendenta atbilstību piegādes līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajos Izsoles noteikumos norādītajiem Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, kā rezultātā tiesības noslēgt piegādes līgumu iegūtas nepamatoti.

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

4.4.6. Pretendents 12.mēnešu periodā ir piedalījies SIA „Rīgas meži” rīkotajās Izsoļu procedūrās, iesniedzot piedāvājumu, bet pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas ir atteicies no piegādes līguma noslēgšanas un/vai Uzmērīšanas līguma noslēgšanas.

SIA „Rīgas meži” uzturētās  datu bāzes.

4.5.        Ņemot vērā, ka VID publiskojamo datu bāzi atjauno tikai divas reizes mēnesī, ja Pretendentam ir pamats uzskatīt, ka tam publiski pieejamās datu bāzēs Izsoles dienā varētu uzrādīties informācija par aktuālu nodokļu parādu, ir pienākums vienlaikus ar piedāvājumu iesniegt Izsoles dienā iegūtu un Pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (vai attiecīgas valsts nodokļu administrācijas izsniegtas izziņas kopiju), kas apliecina, ka Izsoles dienā Pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

4.6.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības pasludināt Izsoli par nenotikušu (uz visu apjomu vai uz kādu daļu), ja:

4.6.1.   Pretendenta, kurš iesniedzis labāko piedāvājumu neatbilst SIA „Rīgas meži” noteiktajai slēptajai cenai un Pretendents Nolikumā noteiktajā kārtībā atteicies no piedāvājuma iegādāties kokmateriālus par slēpto cenu;

4.6.2.   attiecīgajā daļā nav iesniegts neviens Piedāvājums;

4.6.3.   Izsoles uzvarētājs  atteicies noslēgt piegādes līgumu vai atbilstoši Izsoles noteikumu 4.8.punktam, SIA „Rīgas meži” ir pamats uzskatīt, ka uzvarētājs ir atteicies noslēgt līgumu;

4.6.4.   Izsoles uzvarētājs nav noslēdzis līgumu par Neatkarīga uzmērītāja pakalpojumu saņemšanu, ja attiecīgā Izsoles daļa neparedz citu uzmērīšanas kārtību;

4.6.5.   Izsoles uzvarētājs kavē priekšapmaksas rēķina vai tā daļas apmaksas termiņu ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.

4.7.        SIA „Rīgas meži” atzīst Izsoli par spēkā neesošu un atsauc publicētos Izsoles rezultātus, ja:

4.7.1.   Izsoles uzvarētāja sniegtie apliecinājumi neatbilst faktiskajai situācijai;

4.7.2.   SIA „Rīgas meži” ir aizdomas par jebkādu neatļautu Izsoles Pretendentu savstarpēju vienošanos.

4.8.        SIA „Rīgas meži” ir tiesības uzskatīt, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt piegādes līgumu, ja:

4.8.1.   Izsoles uzvarētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav saskaņojis piegādes (transportēšanas) izmaksu aprēķinu un tādējādi Līguma noslēgšana norādītajā termiņā nav iespējama;

4.8.2.   Izsoles uzvarētājs 5 (piecu) darba dienu laikā  no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav ieradies, lai vienotos par rīcību ar neatbilstošu sortimentu un tādējādi Līguma noslēgšana norādītajā termiņā nav iespējama;

4.8.3.   Izsoles uzvarētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav ieradies noslēgt piegādes līgumu;

4.8.4.   Izsoles uzvarētājs noteiktajā termiņā nav ieradies noslēgt Līgumu par Neatkarīga uzmērītāja pakalpojumu saņemšanu.

4.9.        Ja tiek konstatēts, ka labāko piedāvājumu iesniegušā Pretendenta piedāvātā cena ir zemāka par SIA „Rīgas meži” noteikto slēpto izsoles cenu, Izsoles organizētājs piedāvā šim Pretendentam iegādāties kokmateriālus par slēpto cenu, bet ja Pretendents atsakās, Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.

4.10.     Ja tiek konstatēts, ka uz labāko piedāvājumu iesniegušo Pretendentu attiecināmi Izsoles noteikumos norādītie izslēgšanas noteikumi vai tas atteicies no Līguma slēgšanas, tad Līguma slēgšanas tiesības var tikt piedāvātas nākamajam labāko cenu piedāvājušajam Pretendentam, ņemot vērā, ka tā piedāvātai cenai jābūt lielākai par Izsolei noteikto slēpto cenu. Ja nākamo labāko cenu piedāvājušais Pretendents atsakās, tad Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.

4.11.     Ja Izsole tiek atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tad ņemot vērā, ka apaļie kokmateriāli ir atzīstami par ātri bojājošos mantu, SIA „Rīgas meži” par mežsaimnieciskiem jautājumiem atbildīgais valdes loceklis pieņem lēmumu par tālāko rīcību ar Izsolē izliktajiem apaļo kokmateriālu sortimentiem.

5.                                     PIRKUMA CENAS NOTEIKŠANA

5.1.        Izsolē izsolītā materiāla gala cena pie Pasūtītāja (turpmāk - Pirkuma cena) tiek aprēķināta maksu par Kokmateriāliem, kas tiek aprēķināta ņemot vērā Izsoles „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums” attiecīgajā daļā prognozēto sortimenta apjomu m³ un Pasūtītāja Piedāvājumā norādīto cenu EUR/m³ attiecīgajam sortimentam.

5.2.        Apaļo kokmateriālu piegādes (transportēšanas) izdevumus, aprēķina ņemot vērā Kokmateriālu transportēšanas attālumu un Kokmateriālu transporta cenu atbilstoši Pretendenta  piedāvājumā norādītajai piegādes vietai.

5.3.        Piegādes cenas aprēķins tiek veikts atbilstoši 2.pielikumā - Vidējās transportēšanas cenas par apaļo kokmateriālu transportēšanu aprēķināšanas kārtība - noteiktajam.

5.4.        Pirkuma cena  un aprēķinātās piegādes izmaksas iemaksājamas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 5 (piecu) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas dienas.

 

6.                                     PIEGĀDES UN UZMĒRĪŠANAS NOTEIKUMI

6.1.        Kokmateriālu piegāde tiek uzsākta tikai pēc Līguma noslēgšanas un Pirkuma cenas 100% priekšapmaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā. Gadījumā, ja sastādīts piegādes grafiks, apmaksa jāveic 100 % apmērā pirms katras kārtējās piegādes uzsākšanas.

6.2.        Piegādes tiks nodrošinātas ne vēlāk kā Izsoles piedāvājumā norādītajā termiņā vai saskaņā ar piegāžu grafiku, ja tāds tiek sastādīts.

6.3.        Pasūtītājam jānodrošina apaļo kokmateriālu pieņemšana piegādes vietā 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī (neskaitot Latvijas valsts noteiktās svētku dienas). Ja Pasūtītājs jebkādu iemeslu dēļ nevar nodrošināt apaļo kokmateriālu pieņemšanu šajā punktā noteiktajā laikā, tad pie piegādes gala cenas tiek pieskaitīta papildus maksa par individuāla piegāžu grafika izstrādi un realizāciju, ievērojot Līgumā noteikto. Pasūtītājam par individuāla piegādes grafika izstrādes nepieciešamību jāinformē Piegādātājs iesniedzot piedāvājumu izsolē.

6.4.        Piegādāto apaļo kokmateriālu apjoma uzmērīšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas standarta LVS 82:2020 “Apaļo  kokmateriālu uzmērīšana” noteiktajam.

6.5.        Apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu veic pasūtītāja norādītajā piegādes vietā Neatkarīgais uzmērītājs, ievērojot starp Neatkarīgo uzmērītāju un SIA „Rīgas meži” noslēgtā sadarbības līguma par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu noteikumus un Uzmērīšanas līgumā, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Neatkarīgo uzmērītāju, noteikto kārtību. Neatkarīga uzmērītāja pakalpojumu apmaksu veic Pasūtītājs Uzmērīšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

6.6.        Visas neatbilstības, kas būs radušās starp Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājumā (1.pielikums) norādīto un mērījumu rezultātiem piegādes vietā, tiks koriģētas Līgumā noteiktajā kārtībā ar nākamo priekšapmaksas rēķinu, kā arī pēc visa izsolītā apjoma piegādes un uzmērīšanas.

6.7.        Pirms Līguma noslēgšanas Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par neatbilstoša sortimenta (brāķa) cenu, reducēšanu vai par neatbilstoša sortimenta atgriešanu Piegādātājam.

7.                                     KONTAKTPERSONAS:

7.1.        Par izsoles nolikuma, piegādes līguma projektu un citiem jautājumiem atbildi sniegs: Ražošanas un pārdošanas daļas pārdošanas speciāliste Velga Leitāne, tālr. +371 26146735, e-pasts: velga.leitane@riga.lv

8.                                     PIELIKUMI

1.    pielikums  - Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums;

2.    pielikums – Vidējās transportēšanas cenas par apaļo kokmateriālu transportēšanu aprēķināšanas kārtība (Kokmateriālu transporta cenas pie dažādiem attāluma intervāliem);

3.    pielikums - Piegādes līguma projekts;

4.    pielikums - Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības.