Atsavināmās kustamās mantas – automašīnu izsole

Drukāt

05.02.2018

Lote Nr.1: Automašīna Citroen Berlingo HG4352  (Pielikums Nr.1);

Lote Nr.2: Automašīna Citroen Berlingo HG4353 (Pielikums Nr.2);

I. Vispārīgie noteikumi

1.         Atsavināmās kustamās mantas – automašīnu izsoles noteikumi, turpmāk - noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama SIA “Rīgas meži”, kustamās mantas – automašīnu un traktortehnikas pārdošana izsolē.

2.         Sludinājums par kustamās mantas pārdošanu izsolē publicējams SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv 05.02.2018.

3.         Izsole notiks 2018.gada 19.februārī, plkst.14.00, SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, 2.stāvā, izsoli vada izsoles komisija (turpmāk tekstā Komisija).

4.         Pieteikties izsolei var līdz 2018.gada 16.februārim, plkst.16.00, SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga, 2.stāvā.


II. Kustamās mantas raksturojums

5.                   Lote Nr.1: Automašīna Citroen Berlingo HG4352  (Pielikums Nr.1);

6.                   Lote Nr.2: Automašīna Citroen Berlingo HG4353 (Pielikums Nr.2);

7.                   Automašīnas var apskatīt līdz 2018.gada 16.februārim, P.,O.,T.,C., P. no 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Auto apkopes speciālistu Aleksandru Timofejevu, tālrunis 29474758.

8.             Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnu apskati un dalību izsolē, sedz pretendents.

 

III. Izsoles veids, maksājumi

9.         Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

10.     Maksāšanas līdzeklis: euro.

11.     Izsoles sākumcena:  norādīta attiecīgās lotes automašīnas vērtējumā (attiecīgais pielikums).

12.     Izsoles solis: ne mazāk kā 1% no attiecīgās lotes automašīnas sākotnējās izsoles cenas.

13.     Izsoles nodrošinājums: 10% apmērā no attiecīgās Automašīnas izsoles sākumcenas.

 

IV. Prasības pretendentiem un dalībnieku reģistrācijas kārtība

14.         Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā kustamo mantu un noteiktajā termiņā un kārtībā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

15.     Pretendentam, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA “Rīgas meži” bankas kontā LV06RIKO0002013116269, saņēmēj banka: AS Luminor banka, nodrošinājuma summa noteikumu 19.punktā noteiktā apmērā. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA “Rīgas meži” bankas kontā. Maksājuma mērķi jānorāda: SIA “Rīgas meži” Automašīnu izsole, attiecīgās lotes Nr.

16.     Pretendentam, kurš vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:

22.1.juridiskām personām:

22.1.1.  reģistrācijas apliecības vai reģistrācijas lēmuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija;

22.1.2.    statūtu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija;

22.1.3.    pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

22.1.4.   ja komersantu pārstāv pilnvarota persona, tad jāsniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pilnvara.

22.2.         Izsoles dalībniekiem – fiziskai personai, ja fizisku personu pārstāv pilnvarota persona, jāiesniedz notariālā kārtībā apliecinātas pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu.

17.     Pretendentam, reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

18.     Pretendentu, kas ir izpildījis visas noteikumos minētās prasības, reģistrē izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā. Sarakstā ieraksta dalībnieka,pārstāvja vai pilnvarotās personas kārtas numuru, vārdu un uzvārdu, vai juridiskās personas pilnu nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, adresi un kontakttālruni.

19.     Pretendentu nereģistrē šādos gadījumos:

25.1.ir beidzies pieteikšanās termiņš;

25.2.        nav uzrādīti vai iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar noteikumu prasībām;

25.3.        pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;

25.4.        nav iemaksāts nodrošinājums.

26.     Komisija līdz izsoles sākumam nav tiesīga izpaust ziņas par izsoles dalībniekiem.


V. Izsoles norise

27.     Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem.

28.     Izsoles dienā izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles sekretāram  uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu uz izsoles noteikumiem, apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot. Dalībniekam izsniedz izsoles dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst izsoles dalībnieku sarakstā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram. 

29.     Izsole notiek, ja uz izsoli ierodas vismaz viens noteikumos noteiktā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks uz attiecīgo loti.

30.     Ja uz izsoles attiecīgās lotes izsoli ieradies viens dalībnieks, solīšana notiek un attiecīgā automašīna vai traktortehnika tiek piedāvāta pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par sākumcenu, kas paaugstināta par vienu izsoles soli.

31.     Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un citāda veida uzvedība, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

32.     Pretendentam, kurš reģistrējies kā dalībnieks, bet nav ieradies uz izsoli, nodrošinājums netiek atmaksāts.

33.     Izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretāre. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta Komisijas locekļi un sekretāre.

34.     Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

35.     Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo kustamo mantu, paziņo izsoles  sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu sākumcena cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

36.     Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.

37.      Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās kustamās mantas sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.

38.     Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena kustamā manta  ir pārdota dalībniekam, kas solījis pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numuru un solīto cenu ierakstīta protokolā.

39.      Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz kustamās mantas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto kustamās mantas cenu par noteikto izsoles soli.

40.     Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.

41.     Ja pēc tam izsolē ir palicis tikai viens dalībnieks, tad izdara attiecīgu ierakstu protokolā un piedāvā dalībniekam noslēgt līgumu par nosolīto cenu.

42.     Ja izsolē ir palikuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tad izdara attiecīgu ierakstu protokolā un izsoli nekavējoties atkārto no pēdējās nosolītās cenas.

43.     Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad izsoles dalībniekiem nodrošinājumu neatmaksā.

44.     Dalībniekam, kas nosolījis kustamo mantu, izsniedz izziņu par izsolē iegūto kustamo mantu. Izziņā norāda nosolītās kustamās mantas cenu un samaksas kārtību.

45.     Izsoles dalībniekam, kurš piedalījies kustamās mantas vairāksolīšanā, bet nav ieguvis tiesības iegādāties mantu, nodrošinājumu atmaksā septiņu dienu laikā no izsoles dienas, pārskaitot uz bankas kontu, no kura tas ir saņemts.

 

VI. Samaksas kārtība 

46.     Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

47.     Ja nosolītājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 46.punktā noteiktajā termiņā, tiesības nopirkt kustamo mantu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

48.      Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas pirkšanu.

49.     Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 42.punktā piešķirtās tiesības, izsole atzīstama par nenotikušu.

 

VII. Nenotikusi izsole

50.      Izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

50.1.          noteiktajā termiņā izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks;

50.2.          dalībnieki, kuri reģistrējušies izsolei, uz izsoli nav ieradušies;

50.3.          nav pārsolīta izsoles sākumcena;

50.4.         Citos Noteikumu vai LR normatīvo aktu noteiktajos gadījumos.

VIII. Izsoles rezultātu apstiprināšana, pirkuma līguma slēgšana

51.         SIA “Rīgas meži” valde septiņu dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un izsoles rezultātus.

52.         Septiņu dienu  laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas un attiecīgas pirkuma maksas saņemšanas dienas, nopirktā kustamā manta nododama nosolītājam par to sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un parakstot pirkuma līgumu.

53.         Dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību par Komisijas darbībām SIA “Rīgas meži” valdei septiņu dienu laikā pēc izsoles.

54.         Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas pirkuma līguma slēgšanu un Automašīnas reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

Pievienotie faili