Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/075

Drukāt

11.12.2014

Izsole Nr.800-2014/75 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Tīreļu mežniecība, Olaines iecirknis 163.kvartāls) SIA "Ibiza" ar vidējo svērto cenu par (1)m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 52.29 EUR bez PVN.

 

SIA „RĪGAS MEŽI” APAĻO KOKMATERIĀLU
 ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI
800-2014/075
 
1.                               IZSOLES PRIEKŠMETS
SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par apaļo kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Tīreļu mežniecības, Olaines iecirkņa 163. kvartālā. Visi 1.tabulā minētie apaļie kokmateriāli ir 100% PEFC Certified. Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts Nr. TT-PEFC-COC009.
 
2.                               PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
2.1.       Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 17.decembra, plkst.10:00 nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
2.2.       Iesniedzot Piedāvājumu Pretendents apliecina, ka:
2.2.1.      Pretendents pilnībā pieņem Izsoles noteikumus kā pamatu Izsolei un to Pretendentu noteikšanai, kuriem tiks piešķirtas tiesības noslēgt piegādes līgumu ar SIA „Rīgas meži”, un atzīst, ka Izsoles noteikumi nav pretrunā ar Pretendenta vajadzībām un iespējām;
2.2.2.      Uz Pretendentu nav attiecināmi Izsoles noteikumos noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi (Izsoles noteikumu 3.4.punkts);
2.2.3.      Pretendents ir iepazinies ar Izsoles noteikumu pielikumos pievienotajiem dokumentiem un  piekrīt tajos norādītajai apaļo kokmateriālu sortimentu piegādes, uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un apmaksas kārtībai.
2.3.       Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām atbilstoši Izsoles noteikumu „Apaļo kokmateriālu piedāvājums” norādītajam dalījumam. Vienas daļas apjomu nedalot sīkāk (1.tabula).
2.4.       Dalībniekam jāaizpilda „Apaļo kokmateriālu piedāvājums” attiecīgās daļas tabulas:
2.4.1.      5.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai apaļo kokmateriālu sortimenta vienībai mežā pie ceļa (Tīreļu mežniecības, Olaines iecirkņa 163.kvartāla – 1.tabula);
2.4.2. 6.aile, norādot katra apaļo kokmateriālu kopējo summu euro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai);
2.4.3. Aprēķina rindas Kopā - 6.ailē kopējo piedāvājuma summu euro (summējot 6.ailē norādītās cenas katram sortimenta veidam) un 5.ailē norāda aprēķināto vidējo svērto piedāvājuma cenu (dalot 6.ailē norādīto kopējo piedāvājuma summu ar 4.ailē norādīto kopējo sortimentu apjomu m³).
 
3.                               IZSOLES UZVARĒTĀJA/-U NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
3.1.       Par elektroniskās izsoles uzvarētāju katrā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu euro par apaļo kokmateriālu vienu (1) m3 mežā pie ceļa attiecīgajā daļā.
3.2.       Ar Izsoles uzvarētāju tiek slēgts Piegādes līgums;
3.3.       Paziņojums par izsoles rezultātiem 3 stundu laikā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa notecējuma brīža, tiks publicēts SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv.
3.4.       SIA „Rīgas meži” ir tiesības nevērtēt piedāvājumu un neslēgt līgumu ar Pretendentu/-iem uz kuru/-iem ir attiecināms vismaz viens no sekojošiem izslēgšanas nosacījumiem:

Izslēgšanas nosacījums
Apliecinošie dokumenti
3.4.1. Pretendents ir pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret pretendentu ir uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu
Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;
Pirms piegādes līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju LURSOFT datu bāzē.
3.4.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
Izsoles dienā – Pretendenta apliecinājums;
Pirms piegādes līguma noslēgšanas informācija tiek pārbaudīta - iegūstot informāciju VID mājas lapā vietnē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
Ārvalstī reģistrēts pretendents Izsoles Piedāvājuma pievieno apliecinātu kopiju izziņai, kas apliecina, ka tam attiecīgajā ārvalstī ir/nav nodokļu parādi, t.sk. sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz norādīto summu.
3.4.3. Pretendents nav nokārtojis maksājumu saistības ar SIA „Rīgas meži”, kurām ir iestājies izpildes termiņš;
SIA „Rīgas meži” uzturētās datu bāzes.
3.4.4.Ar Pretendentu 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) kokmateriālu pirkuma līgums (-i) ar SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz kokmateriālu pirkšanas līgumā (-os) noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Pretendenta puses;
SIA „Rīgas meži” uzturētās datu bāzes.
3.4.5. Ar Pretendentu 12.mēnešu periodā līdz izsoles dienai ir izbeigts (-i) kokmateriālu pirkuma līgums (-i) ar SIA „Rīgas meži, konstatējot Pretendenta atbilstību kokmateriālu pirkšanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajos Izsoles noteikumos norādītajiem Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, kā rezultātā tiesības noslēgt kokmateriālu pirkšanas līgumu iegūtas nepamatoti.
SIA „Rīgas meži” uzturētās datu bāzes.
3.4.6. Pretendents 12.mēnešu periodā ir piedalījies SIA „Rīgas meži” rīkotajās Izsoļu procedūrās, iesniedzot piedāvājumu, bet pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas ir atteicies no kokmateriālu pirkšanas līguma noslēgšanas.
SIA „Rīgas meži” uzturētās datu bāzes.

3.5.           Ņemot vērā, ka VID publiskojamo datu bāzi atjauno tikai divas reizes mēnesī, ja Pretendentam ir pamats uzskatīt, ka tam publiski pieejamās datu bāzēs Izsoles dienā varētu uzrādīties informācija par aktuālu nodokļu parādu, ir pienākums vienlaikus ar piedāvājumu iesniegt Izsoles dienā iegūtu un Pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (vai attiecīgas valsts nodokļu administrācijas izsniegtas izziņas kopiju), kas apliecina, ka Izsoles dienā Pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
3.6.       SIA „Rīgas meži” ir tiesības pasludināt Izsoli par nenotikušu (uz visu apjomu vai uz kādu daļu), ja:
3.6.1. attiecīgajā daļā nav iesniegts neviens Piedāvājums;
3.6.2. Izsoles uzvarētājs atteicies noslēgt kokmateriālu pirkuma līgumu;
3.6.3. Izsoles uzvarētājs kavē priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņu ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.
3.7.       SIA „Rīgas meži” atzīts Izsoli par spēkā neesošu un atsauc publicētos Izsoles rezultātus, ja:
3.7.1. Izsoles uzvarētāja sniegtie apliecinājumi neatbilst faktiskajai situācijai;
3.7.2. SIA „Rīgas meži” ir aizdomas par jebkādu neatļautu Izsoles Pretendentu savstarpēju vienošanos.
3.8.       SIA „Rīgas meži” ir tiesības uzskatīt, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt kokmateriālu pirkšanas līgumu, ja Izsoles uzvarētājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Izsoles rezultātu paziņošanas brīža nav ieradies noslēgt Līgumu;.
3.9.       Ja tiek konstatēts, ka uz labāko piedāvājumu iesniegušo Pretendentu attiecināmi Izsoles noteikumos norādītie izslēgšanas noteikumi vai tas atteicies no Līguma slēgšanas, tad Līguma slēgšanas tiesības var tikt piedāvātas nākamajam labāko cenu piedāvājušajam Pretendentam. Ja nākamo labāko cenu piedāvājušais Pretendents atsakās, tad Izsole visā apjomā vai attiecīgajā daļā tiek atzīta par nenotikušu.
3.10.    Ja Izsole tiek atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tad ņemot vērā, ka apaļie kokmateriāli ir atzīstami par ātri bojājošos mantu, SIA „Rīgas meži” par mežsaimnieciskiem jautājumiem atbildīgais valdes loceklis pieņem lēmumu par tālāko rīcību ar Izsolē izliktajiem apaļo kokmateriālu sortimentiem.
 
4.                               KOKMATERIĀLU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI
 
4.1.Pircējam, veicot kokmateriālu izvešanu no augšgala krautuves, būs jāveic ikreizēja ceļu klātnes sakopšana.
4.2.Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc pieņemšanas-nodošanas akta, līguma parakstīšanas un samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu  kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
    4.2   Pēc pieņemšanas-nodošanas akta un līguma parakstīšanas, samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā un kokmateriālu izsniegšanas Pircējam, Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.
 

Pievienotie faili