Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/067

Drukāt

21.11.2014

Izsole Nr.800-2014/67 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Rīgas mežniecība 118.kvartāls) SIA "BALTIC FOREST" ar vidējo svērto cenu par (1)m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 53,92EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Rīgas mežniecībā, 118. kvartālā

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Rīgas mežniecībā, 118. kvartālā (1.tabula).

1.   Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 28.novembra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

2.   Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).

3.   Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

4.   Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

5.   Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

6.   Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc pieņemšanas-nodošanas akta, pirkšanas līguma parakstīšanas un samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīmes:

-        Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

-        Kokmateriālu izvešanu saskaņot ar mežsargu.