Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.049

Drukāt

03.10.2014

Izsole Nr.420-2014/049 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļa. SIA „PATA AB” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam koksnes šķeldas sortimentam  kopā 9,25  EUR bez PVN.

2.daļa. SIA „LATGRAN” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam koksnes skaidas sortimentam  kopā:  8,63  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas sortimenta pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Izsoles priekšmets: Zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas sortiments saskaņā ar „Šķeldas un skaidas sortimentu piedāvājumu” 2 (divās) daļās: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula, 2.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.oktobra, plkst. 15:00 ,nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „šķeldas un skaidas sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula, 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt par daļām atsevišķi.

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas un  2.tabulas 4.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 5.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (5.aile= 3.aile jāsareizina ar 4.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) ber m3 šķeldas un skaidas sortimenta  piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

·        Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums.

·        Materiāla izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

·        Pretenzijas par izsolītā materiāla apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona šķeldas sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītāja vietnieks Andris Bērziņš, tālr. 29433293.