Piedāvājums celmu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/52

Drukāt

22.09.2014

Izsole Nr.800-2014/052 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļa.(Daugavas mežniecība 98., 104.,181. kvartāli) SIA „VĪGRANTI” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam celmu sortimentam  kopā:  0,10 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju celmu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecībā 98., 104. un 181. kvartālā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: celmu sortiments saskaņā ar „Celmu piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Daugavas mežniecībā 98., 104. un 181. kvartālā (1.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 26.septembra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu celmu sortimentu atbilstoši „Celmu piedāvājumam” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1)ber m3 un 6.ailē norādīt kopējo summu euro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1)ber m3 kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts pirkuma līgums un sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Piezīmes:

Pretenzijas par materiāla apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili