Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/48

Drukāt

05.09.2014

Izsole Nr.800-2014/048 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļa.(Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 50., 58., 76., 77. kv.) SIA „R GRUPA” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  3,57 EUR bez PVN.

2.daļa.(Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 259 kv.) OU„REINPAUL” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  4,03 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zaru un ciršanas atlieku pārdošanu mežā pie ceļa. Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 259.kvartālā un Garkalnes iecirknī 50., 58., 77., 78. kvartālos.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: zaru un ciršanas atlieku sortiments saskaņā ar „Zaru un ciršanas atlieku piedāvājumu” 2 (divās) daļās: 1.daļa. Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 259.kvartālā (1.tabula); 2.daļa. Garkalnes iecirknī 50., 58., 77., 78. kvartālos (2.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 12.septembra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu zaru un ciršanas atlikumu sortimentu atbilstoši „Zaru un ciršanas  atlieku piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt par katru daļu atsevišķi.

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas un 2.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1)ber m3 un 6.ailē norādīt kopējo summu euro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1)ber m3 kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts pirkuma līgums un sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Piezīmes:

Pretenzijas par materiāla apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Izsolē piedāvātajam materiālam ir noteikta slēptā minimālā cena.

Ja izsolē piedāvātā cena nesasniedz SIA „Rīgas meži” noteikto minimālo slēpto cenu, tad šī noteiktā slēptā cena tiek piedāvāta dalībniekam, kas izsolē ir piedāvājis augstāko cenu.

Pievienotie faili