Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/25

Drukāt

13.05.2014

Izsole Nr.800-2014/25 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Rīgas mežniecība,118.kv.) SIA „Laskana-logistic” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  59.96  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Rīgas  mežniecībā 118. kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Rīgas mežniecība (1.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 16.maijam, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīme:

Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili