Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 20. februārī

Drukāt

04.02.2014

 

1.   SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 20.02.2014. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.
 

 

1.   Ar izsolāmajām cirsmām dalībnieks var iepazīties iepriekš piezvanot Gaujas mežniecībai (te1. 26179046,26423723), Daugavas mežniecībai (tel. 29218710,26488787) , Tīreļu mežniecībai (tel.29218036;26439306),Katrīnas mežniecībai(tel.29218036,26439306). Dalības maksa ir EUR 45 (t.sk.PVN 21%). Dalības maksa līdz izsoles sākumam iemaksājama sekojošā norēķinu kontā: A/S „DNB Banka”, kods RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269. Dalības maksa netiek ieskaitīta izsoles sākumcenā un dalībniekiem netiek atmaksāta.
2.   Par izsoles dalībniekiem var kļūt juridiska vai fiziska persona, kura ir iesniegusi sekojošus kvalifikācijas dokumentus:
   3.1. Juridiskajām personām iesniedzamie dokumenti:
2.1.1.     apliecināta komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
2.1.2.     UR izziņa par paraksta tiesībām;
2.1.3.     dokuments, kas apstiprina pārstāvja tiesības;
2.1.4.     dokuments, kas apliecina samaksu par dalības maksu.
   3.2. Fiziskajām personām iesniedzamie dokumenti:
3.2.1.     nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
3.2.2.     personu apliecinošs dokuments;
3.2.3.     dokuments, kas apliecina samaksu par dalības maksu.
4.   Izsoles komisija pirms izsoles sastāda dalībnieku sarakstu un pārbauda kvalifikācijas dokumentus, nolikumā minēto maksājumu samaksu, kā arī dalībnieku personību apliecinošus dokumentus.
5.   Izsolē var piedalīties, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
6.   Izsolē var nepielaist dalībniekus, kuri nav veikuši maksājumus vai maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos par iepriekšējā izsolē nosolīto Objektu, kā arī dalībniekus, kuri iepriekšējā Objekta darbu izpildes laikā nav ievērojuši noteiktās prasības un, ja pēc darbu izpildes, par to nav sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.
7.   Izsoles komisija var pieņemt lēmumu veikt izsoli arī, ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks.
8.   Pirms izsoles sākuma dalībnieks saņem izsoles dalībnieka numuru un ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles nolikumu.
9.   Pirms izsoles, izsoles komisija var noteikt slepeno cenu un izsoles soli. Slepenā cena glabājas slēgtā aploksnē. Slepenā cena nevar būt mazāka par sākumcenu.
10.   Pēc visaugstākās cenas nosolījuma komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver aploksni ar slepeno cenu un to paziņo dalībniekiem.
11.   Izsolāmo Objektu nepārdod lētāk par tā sākumcenu vai slepeno cenu, ja tāda ir noteikta.
12.   Izsoles lapā komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina, kamēr to paaugstina.
13.   Izsoles dalībnieks ir saistīts ar savu solījumu kamēr kāds viņu nepārsola. Kādam pārsolot, agrākās cenas solītājs atsvabinās no savas saistības.
14.   Ja no dalībniekiem neviens vairs tālāk nepārsola, tad izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc trešās reizes neseko pārsolījums, vadītājs izdara piesitienu. Pēc piesitiena pārsolījumus vairs nepieņem.
15.   Izsoles pārdevumu apstiprina izsoles komisija pēc izsoles dalībnieka, kurš nosolījis augstāko cenu, rakstiskas piekrišanas nosolītai cenai.
16.   Izsoles norise tiek protokolēta un komisija paraksta protokolu izsoles dienā.
17.   Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja:
17.1.       izsoles komisijā nav vismaz trīs cilvēki;
17.2.       nevienam dalībniekam nav atbilstošu kvalifikācijas dokumentu;
17.3.       solītā cena ir zemāka par sākumcenu vai slepeno cenu.
18.   Pirkuma maksa iemaksājama desmit darba dienu laikā no izsoles dienas sekojošā norēķinu kontā: A/S „DNB Banka”, kods RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269.
19.   Pirkuma maksā ietilpst drošības nauda 10% apmērā no nosolītās cenas, kura iemaksājama vienas darba dienas laikā no izsoles dienas sekojošā norēķinu kontā: A/S „DNB Banka”, kods RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269.
20.   Pirkuma līgumu paraksta pēc visu maksājuma veikšanas.Maksājums tiek uzskatīts par veiktu pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.
21.   Ja noteiktajā termiņā netiek samaksāta drošības nauda, tad izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz Objekta pirkumu un maksā Pārdevējam līgumsodu par uzņemto šajā Nolikumā noteikto saistību neizpildi 10% apmērā no nosolītās cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo izsoles uzvarētāju no zaudējumu atlīdzināšanas daļā, kādā tie pārsniedz līgumsoda apmēru.  
22.   Ja noteiktajā termiņā netiek samaksāta visa pirkuma maksa, tad uzvarētājs zaudē tiesības slēgt pirkuma līgumu. Uzvarētājam netiek atmaksāta drošības nauda un tas nevar piedalīties atkārtotā izsolē par šo objektu.
23.   Risku par cirsmu un atsevišķajiem kokiem, par ko uzvarētājs ir ieguvis ciršanas tiesības (Objektu), tas uzņemas no solījuma brīža.
 
Pielikumā:
1)     SIA “Rīgas meži” Gaujas mežniecības cirsmu un atsevišķu koku izsoles saraksts;
2)     SIA „Rīgas meži” Daugavas mežniecības cirsmu un atsevišķu koku izsoles saraksts;
3)     SIA “Rīgas meži” Tīreļu  mežniecības Olaines iecirkņa cirsmu un atsevišķu koku izsoles saraksts;
4)     SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirkņa cirsmu un atsevišķu koku izsoles saraksts;
5)     SIA” Rīgas meži” Katrīnas mežniecības cirsmu un atsevišķu koku izsoles saraksts;
6)     Pirkuma līgums mežniecību cirsmu un atsevišķu koku izsolēm ar pielikumu          (projekts).         

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]