Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.001

Drukāt

14.01.2014

Izsole Nr.420-2014/izs.001  noslēgusies  bez rezultātiem, jo šķeldas un skaidas  izsolē  piedāvātā vidējā svērtā cena par   1 ber.m3 ir zemāka nekā slēptā cena.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par šķeldas un skaidas pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Izsoles priekšmets: šķelda un skaida saskaņā ar „šķeldas un skaidas piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 17. janvāra, plkst. 15:00 , nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „šķeldas un skaidas piedāvājumam ” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 4.aile, norādot cenu eiro un 6.aile, norāda cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 5.,7.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (5.aile= 3.aile jāsareizina ar 4.aili katrai pozīcijai, 7.aile= 3.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) ber m3 skaidu un šķeldas  piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

8.    Izsolei tiek noteikta slēptā cena.

·        Konvertācija jāveic pēc likumā noteiktā kursa 1 EUR = 0.702804 LVL

·        Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts pirkuma līgums.

·        Šķeldas un skaidas izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 90% apmērā no izsolītā daudzuma.

·        Pretenzijas par skaidas un šķeldas apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona šķeldas un skaidas apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītājs Jānis Stankevičs, tālr. 29856592.

Pievienotie faili