Par apbūves tiesības piešķiršanu uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760130001), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760110640 daļu 162 m2 platībā

Drukāt

16.11.2023