Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu“

Drukāt

 

 
Virsraksts
 
Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu“
 
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
 
Objekta veids
Neapbūvēti zemesgabali
 
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
 
Izsoles apraksts:
 
Objekta adrese
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Ostas prospekts 11, Rīga
 
Kadastra numurs
(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)
0100 095 0040
 
Kadastra apzīmējums
(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)
0100 095 0030
 
Nomas objekta apraksts
(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)
Zemesgabali atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.
Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – Publiskās apbūves teritorija ar apstādījumiem- AP4 (bijušās slidotavas teritorija).
 
Platība
 
Atrašanās vieta
 
Izmantošanas veids
 
3 m2
Pie Meža prospekts 5 ēkas
Kafijas/uzkodu automāta izvietošana.
 
Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)
 
3 m2
 
Drošības nauda
650 EUR (seši simti piecdesmit eiro 00 centi) (bez PVN);
 
Drošības nauda pēc zemes nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.
 
Izsoles sākumcena
(sākotnējais nomas maksas apmērs)
1300 EUR (viens tūkstotis divi simti eiro) (bez PVN) gadā
 
 
Izsoles solis
 130 EUR (bez PVN);
 
Iznomāšanas termiņš
 
2 gadi ar iespēju pagarināt vēl uz 1 gadu.
 
Apakšnomas iespējas
Vienojoties ar Iznomātāju
 
Izsoles veids, datums, laiks un vieta
Mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023.gada 24.martā plkst. 13:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.
 
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 21.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 3m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;
vai līdz 2023.gada 21.martam plkst. 17:00
klātienē Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „ Izsolei „Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 3m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu
 
Iznomātājs
SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.12.2017. līgumam Nr.RD -17-1043 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” piešķirtajām tiesībām iznomāt kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” zemes gabalu daļas.
 
Objekta apskate
Objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku pa tālruni 28608595, zane.paberza@rigasmezi.lv
 
Papildu informācija
(citi iznomāšanas nosacījumi)
Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis,  infrastruktūras uzturēšanas maksa, maksa par vērtējumu, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]