Zemesgabala nomas tiesību izsole zirgu ganību ierīkošanai

Drukāt

28.02.2023

Objekts: SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 80700081209), sastāvā esošās zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 80700081297

Iznomājamā platība: 2,32 ha

Zemesgabala paredzētais izmantošanas veids: zirgu ganību ierīkošana

Zemes nomas līguma termiņš: 5 gadi

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma tirgus vērtētāja noteikto sākotnējās nomas maksas apmēru, izsoles sākumcena ir EUR 209,00 (divi simti deviņi euro, 00 centi) gadā.

Viens izsoles solis ir EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi). 

Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai Pretendents iemaksā drošības naudu SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, nomas tiesības sākotnējās maksas apmērā – EUR 209,00 (divi simti deviņi euro, 00 centi). Drošības nauda kalpo kā Pretendenta saistību izpildes nodrošinājums šajā nolikumā noteikto izsoles prasību ievērošanai, kā arī iemaksātā drošības nauda kļūs par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja tiktu noslēgts Līgums.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 13.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei par SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 80700081209), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700081297 daļā, 2,32 ha platībā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai 

klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 13.martam plkst. 17:00 O.Vācieša iela 6 ,k-1, Rīga, LV-1004, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: ““Izsolei par SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 80700081209), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700081297 daļā, 2,32 ha platībā iznomāšanu”; un: “Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana klātienē iespējama darba dienās SIA “Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1, sekretariātā, tikai iepriekš saskaņotā laikā, par iesniegšanas laiku vismaz vienu darba dienu pirms pieteikuma iesniegšanas sazinoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Izsole notiks 2023.gada 15.martā plkst. 12:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājaslapā www.rigasmezi.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” portālā www.vni.lv.

  

Kontaktpersona:

SIA “Rīgas meži”

Nekustamo īpašumu speciāliste

Agnese Strautiņa

Tālrunis: 29176129

E-pasts: agnese.strautina@rigasmezi.lv

 

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]