Zemesgabala nomas tiesību izsole vienpusēja reklāmas objekta novietošanai

Drukāt

28.02.2023

Objekts: SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā esošās zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 80600030274

Iznomājamā platība: 4,9 m2

Zemesgabala paredzētais izmantošanas veids: vienpusēja reklāmas objekta novietošana.

Zemes nomas līguma termiņš: 5 gadi. 

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma tirgus vērtētāja noteikto sākotnējās nomas maksas apmēru, izsoles sākumcena ir EUR 528,00 (pieci simti divdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā.

Viens izsoles solis ir EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai Pretendents iemaksā drošības naudu SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, nomas tiesības sākotnējās maksas apmērā – EUR 528,00 (pieci simti divdesmit astoņi euro, 00 centi). Drošības nauda kalpo kā Pretendenta saistību izpildes nodrošinājums šajā nolikumā noteikto izsoles prasību ievērošanai, kā arī iemaksātā drošības nauda kļūs par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja tiktu noslēgts Līgums.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 13.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei par SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600030274 daļā, 4,9 m2 platībā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai

klātienē vai ar pasta starpniecību Izsoles nolikuma 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 13.martam plkst. 17:00 O.Vācieša iela 6 ,k-1, Rīga, LV-1004, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: Izsolei par SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600030274 daļā, 4,9 m2 platībā iznomāšanu”; un: “Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana klātienē iespējama darba dienās SIA Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1, sekretariātā, tikai iepriekš saskaņotā laikā, par iesniegšanas laiku vismaz vienu darba dienu pirms pieteikuma iesniegšanas sazinoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu. 

Izsole notiks 2023.gada 15.martā plkst. 12:30 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona. 

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā: www.rigasmezi.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā: www.riga.lv vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” portālā: www.vni.lv.

Kontaktpersona:

SIA “Rīgas meži”

Nekustamo īpašumu speciāliste

Agnese Strautiņa

Tālrunis: 29176129

E-pasts: agnese.strautina@rigasmezi.lv

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]