Zemesgabala nomas tiesību izsole

Drukāt

07.04.2021

SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesībām sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā. Izsoles objektu saraksts pievienots izsoles nolikuma 1.pielikumā.

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): izsoles objekta platībai atbilstošas ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikuma 1.pielikumā norādītajām preču grupām, ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir no 2021.gada 01.jūnija līdz 2021.gada 30.septembrim. Nomnieks var pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 01.04.2022.

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu Izsoles objekta (Īpašuma) nomu noteikta izsoles nolikuma 1.pielikumā. Nomas maksa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izsoles solis – EUR 5.00.

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst.11:00 elektroniski uz adresi: izsoles@rigasmezi.lv vai slēgtā aploksnē iepriekš saskaņotā laikā darba dienās jānogādā SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) vai jānosūta pa pastu uz norādīto adresi.

Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.14:00 Rīgā, Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā ārtelpās (tikšanās pie 7.vārtiem). Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.