Zemesgabala nomas tiesību izsole

Drukāt

15.02.2021

Paziņojums par izsoles rezultātu

SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1.               Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

2.               Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

3.               Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T3” 6 kv.m. platībā (Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums) nomas tiesībām;

4.               Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T4” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām;

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir no 2021.gada 01.aprīļa līdz 2021.gada 03.oktobrim.

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu Izsoles objekta (Īpašuma) nomu ir 250.00 EUR mēnesī. Nomas maksa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 04.martam plkst.14:00 elektroniski uz adresi: izsoles@rigasmezi.lv vai slēgtā aploksnē iepriekš saskaņotā laikā darba dienās jānogādā SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) vai jānosūta pa pastu uz norādīto adresi.

Izsole notiks 2021.gada 08.martā plkst.14:00 Rīgā, Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā ārtelpās (tikšanās pie 7.vārtiem). Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.

Pievienotie faili