Elektroniskā izsole par augošu koku ciršanas tiesību pārdošanu

Drukāt

23.03.2020

Par izsoles uzvarētāju   tiek atzīts SIA "Hronoss AZ" ar piedāvāto par objektu.

1.                   IZSOLES PRIEKŠMETS

1.1. SIA “Rīgas meži” rīko elektronisko izsoli par augošu koku ciršanas tiesību pārdošanu Katrīnas  mežniecībā sanitārā cirtē 44. kvartālā.

 

2.       PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2020.gada 30.marta,plkst.10:00 nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv, ar norādi pieteikums augošu koku izsolē.

2.2. Iesniedzot piedāvājumu izsoles Dalībnieks  apliecina, ka:

2.2.1.        tam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 150 eiro.

2.2.2.        tas ir nokārtojis ar SIA “Rīgas meži” visas maksājumu saistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš.

2.2.3.        tas pilnībā pieņem izsoles noteikumus kā pamatu izsolei un to Dalībnieku noteikšanai, kuriem tiks piešķirtas tiesības noslēgt koku ciršanas tiesību pirkuma līgumu ar SIA “Rīgas meži”, kā arī atzīst, ka Izsoles noteikumi nav pretrunā ar Dalībnieka vajadzībām un iespējām.

2.2.4.        tas ir iepazinies ar Izsoles noteikumiem pievienotajiem dokumentiem un samaksas kārtību, iesniedzot savu cenu piedāvājumu atzīst minētos izsoles noteikumus un samaksas kārtību par sev saistošu.

2.2.5.        Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma tabulas 12.aile, norādot cenu par objektu   (cirsmu), bet ne zemāk kā norādīts sākuma cena. 

 

3.                   IZSOLES UZVARĒTĀJA/-U NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA,REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

3.1.   Par elektroniskās izsoles uzvarētāju tiks atzīsts Dalībnieks, kura cenu piedāvājums būs ar visaugstāko cenu par objektu (cirsmu).

3.2.   Gadījumā, ja divu vai vairāku Dalībnieku cenu piedāvājums būs ar vienādu visaugstāko cenu eiro par objektu (cirsmu), minētajiem Dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iesniegt jaunu cenu piedāvājumu (ne mazāku par sākotnējo piedāvājumu) uz attiecīgo objektu līdz nākošās darba dienas plkst.10:00. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu atkārtoti tiks nosūtīts uz attiecīgā Dalībnieka e-pastu, no kura tika saņemts piedāvājums izsolei. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts Dalībnieks, kura piedāvātā cena būs augstākā.

3.3.   Ja no Dalībniekiem netiks saņemti jaunie piedāvājumi ar augstāko cenu eiro par objektu, vai saņemtie piedāvājumi atkārtoti būs ar visaugstāko cenu, par izsoles uzvarētāju tiks noteikts Dalībnieks, kurš pirmais būs izteicis savu sākotnējo cenu piedāvājumu.

3.4.   Paziņojums par izsoles rezultātiem vienas dienas laikā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa notecējuma brīža, tiks publicēts SIA “Rīgas meži” mājas lapā internetā: www.rigasmezi.lv.

3.5.   Izsoli pasludina par nenotikušu:

3.5.1.       Nav iesniegts neviens piedāvājums.

3.5.2.       Izsoles uzvarētājs atteicies noslēgt pirkuma līgumu.

3.5.3.       Izsoles uzvarētājs nav veicis pirkumu apmaksu pilnā apmērā noteiktajā termiņā -10 darba dienas.

 

4. PIRKUMA LĪGUMU SLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Dalībnieks par nosolīto objektu desmit darba dienu laikā no izsoles dienas veic pirkuma maksu 100% apmērā sekojošā norēķinu kontā: A/S “Luminor banka”, kods RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269.

4.2. Pirkuma līgumu paraksta pēc maksājumu veikšanas. Maksājums tie uzskatīts par veiktu pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā.

4.3. Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akts tie parakstīts reizē ar pirkuma līgumu.

4.4. Cirsmu izstrādi Pircējs ir tiesīgs uzsākt pēc līguma parakstīšanas.

Pievienotie faili