Zemesgabala nomas tiesību izsole

Drukāt

10.02.2020

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTĀTĀ NOSLĒGTIEM LĪGUMIEM

 

            Atbilstoši iepriekš ziņotajam par 09.03.2020. mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultātiem, kas apstiprināti ar 11.03.2020. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.5., 1.jautājums), SIA „Rīgas meži” paziņo, ka noslēgti šādi zemes nomas 2020.gada vasaras sezonā nomas līgumi:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums izsolē

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Nomas periods

T1

SIA “Galerija ekselence”, reģistrācijas nr. 40103850702

04.04.2020.-30.09.2020.

T2

SIA “World of Wonders”, reģistrācijas nr. 40103775118

04.04.2020.-30.09.2020.

T4

SIA “Pilskrogs-1”, reģistrācijas nr. 40103038488

04.04.2020.-30.09.2020.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU

 

            SIA „Rīgas meži” paziņo, ka saskaņā ar 11.03.2020. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.5., 1.jautājums) apstiprināti 09.03.2020. mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultāti un izsoles objektus par augstāko izsolē nosolīto cenu ieguvuši:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Piedāvājums EUR bez PVN /mēnesī

T1

SIA “Galerija ekselence”, reģistrācijas nr. 40103850702

330.00

T2

SIA “World of Wonders”, reģistrācijas nr. 40103775118

480.00

T3

SIA “AP Holding company”, reģistrācijas nr. 40103963572

2580.00

T4

SIA “Pilskrogs-1”, reģistrācijas nr. 40103038488

1530.00
SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

2.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

3.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T3” 6 kv.m. platībā (Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums) nomas tiesībām;

4.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T4” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām;


Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

 

Nomas termiņš ir no 2020.gada 04.aprīļa līdz 2020.gada 30.septembrim.

 

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu Izsoles objekta (Īpašuma) nomu ir 300.00 EUR mēnesī. Nomas maksa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

 

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

 

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

 

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00 līdz 2020.gada 05.martam plkst.14:00.

 

Izsole notiks 2020.gada 09.martā plkst.13:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).

 

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, sekretariātā, kā arī Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu laiku, ar kontaktpersonu Aigaru Penci, pa tālruni 29288438, darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.

Pievienotie faili