SIA “Rīgas meži” rīko tai piederošu nekustamo īpašumu izsoli

Drukāt

01.11.2019

1.    Objekta nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs:

1.1.    Objekts Nr.1 - Kranciema pirmā dolomīta atradne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra Nr.7494 006 0552;

1.2.    Objekts Nr.2 - Kranciema otrā dolomīta atradne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra Nr.7494 006 0553.

2.         Izsoles organizētājs SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, tālruņa numurs 67415711 vai 67415710, darba laiks (izsoles jautājumos): pirmdiena līdz ceturtdiena no plkst.8.30 līdz 16.00, piektdiena no plkt.8.30 līdz 15.00.

3.         Izsoles veids: atklāta rakstiska izsole, izsoles vieta: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, izsoles laiks: 05.12.2019., plkt.12:00.

4.         Objektu nosacītā cena un izsoles solis:

4.1.    Objekts Nr.1 – EUR 1`962`000, izsoles solis ne mazāks kā 1% no objketa nosacītās cenas;

4.2.    Objekts Nr.2 – EUR 2`928`100, izsoles solis ne mazāks kā 1% no objketa nosacītās cenas.

5.         Samaksas kārtība: Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par izsoles attiecīgo Objektu, jāveic sekojoši norēķini:

5.1.    Nodrošinājuma nauda par izsoles attiecīgo Objektu jāsamaksā līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā.

5.2.    Pirkuma maksas daļa par izsoles attiecīgo Objektu, kas tiek aprēķināta kā 100% no pirkuma maksas (augstākā nosolītā cena) mīnus nodrošinājuma nauda, jāsamaksā 30 dienu laikā, skaitot no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

6.         Dalības maksas un nodrošinājuma naudas, iemaksas kārtība:

6.1.    Dalības maksa EUR 150,00 samaksājama, veicot pārskaitījumu:

Saņēmējs: SIA “Rīgas meži”

Saņēmēja reģistrācijas Nr.40003982628

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, IBAN: LV06RIKO0002013116269

Maksājuma mērķis: Dalības maksa nekustamo īpašumu, Kranciema dolomīta atradnes (attiecīgā Objekta Nr.), izsolē.

6.2.    Nodrošinājuma nauda:

6.2.1.               Nodrošinājuma nauda par izsoles Objektu Nr.1 - EUR 196`200,00;

6.2.2.               Nodrošinājuma nauda par izsoles Objektu Nr.2 - EUR 292`810,00.

6.3.    Nodrošinājuma nauda maksājama ar pārskaitījumu:

Saņēmējs: SIA “Rīgas meži”

Saņēmēja reģistrācijas Nr.40003982628

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, IBAN:      LV06RIKO0002013116269

Maksājuma mērķis: Nodrošinājuma nauda par dalību nekustamo īpašumu, Kranciema dolomīta atradnes, izsolē (attiecīgā Objekta Nr.).

7.         Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā internetā, www.rigasmezi.lv, sākot ar 01.11.2019.

8.         Objektus var apskatīt iepriekš saskaņotā laikā. Apskate piesakāma pa tālr.+371 26488787.

9.        Izsoles dalībnieku pieteikumu un piedāvājumu reģistrācijas vieta, laiks un termiņš: Pieteikumi reģistrācijai izsolei un piedāvājumi iesniedzami līdz 03.12.2019. plkst.15.00 SIA “Rīgas meži”, Jūrmalas gatve 78D, Rīga.

Pievienotie faili