Paziņojums par noslēgtu līgumu

Drukāt

29.05.2019

1) SIA „Rīgas meži” paziņo, ka atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktam saskaņā ar 26.04.2019. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.7., 2.jautājums) 08.05.2019. ar SIA “Ponicikls” noslēgts zemes nomas līgums  par daļas no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra Nr. 0100 095 0040, kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 20 kv.m. platībā nomas lietošanu aktīvās izklaides un atpūtas pakalpojumu sniegšanai (nav atļauta tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana) uz laiku no 08.05.2019. līdz 07.11.2019.

2) SIA „Rīgas meži” paziņo, ka atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktam saskaņā ar 26.04.2019. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.7., 3.jautājums) 09.05.2019. ar SIA “Baltās ielas” noslēgts zemes nomas līgums  par daļas no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra Nr. 0100 095 0040, kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 10858 kv.m. platībā nomas lietošanu aktīvās izklaides un atpūtas zonas ierīkošanai bez apbūves tiesībām uz laiku no 09.05.2019. līdz 08.05.2024.

3) SIA „Rīgas meži” paziņo, ka atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.5.punktam saskaņā ar 20.03.2019. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols Nr.4, 22.jautājums) 29.04.2019. ar SIA “Ufogolf Latvija” noslēgts zemes nomas līgums  par daļas no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra Nr. 0100 095 0040, kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 50 kv.m. platībā nomas lietošanu sporta atpūtas pakalpojumu sniegšanai uz laiku līdz 28.04.2022.