Mehānisko transportlīdzekļu kustība "Mežaparkā"

Drukāt
Mehānisko transportlīdzekļu kustība

05.01.2015

SIA "Rīgas meži" centrālais birojs un Rīgas mežniecība atrodas "Mežaparka" Lielās estrādes nožogotajā teritorijā. Iebraukšana "Mežaparkā" - tikai no Viestura prospekta puses (orientieris - veikals "Mego"). Iebraukšanai "Mežaparkā" nepieciešama SIA "Rīgas meži" izsniegta iebraukšanas atļauja.

Kopš 16.12.2014. spēkā stājušies Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 115 "Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi", kas regulē mehānisko transportlīdzekļu kustību „Mežaparka” teritorijā un iebraukšanas atļauju izsniegšanas kārtību.

 Iebraukšanai „Mežaparkā” SIA „Rīgas meži” izsniedz šādas atļaujas:

-        iedzīvotāju atļaujas;

-        sadarbības partneru atļaujas;

-        apmeklētāju atļaujas;

-        piegādātāju atļaujas;

-        pasākumu atļaujas;

-        Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbinieku atļaujas;

-        SIA „Rīgas meži” darbinieku atļaujas;

-        „Mežaparka” apsaimniekotāju atļaujas;

-        vienreizējās atļaujas.

 

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu iebraukšanas atļauju, nepieciešams aizpildīt IESNIEGUMA FORMU, norādot ziņas par iesniedzēju, iemeslu, kāpēc atļauja nepieciešama, un iesniegumam pievienotos dokumentus.

Lūdzam aizpildīt visus iesnieguma formas punktus, citādi iesniegums netiks pieņemts!

Iesnieguma formai pēc nepieciešamības pievieno:

- īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

- dokumenta, kas apliecina teritorijas īpašuma tiesības, tās atrašanos valdījumā vai apsaimniekošanā, kopiju;

- izziņu par deklarēto dzīvesvietu;

- darba devēja izziņu par darba tiesiskajām attiecībām;

- īres vai noma līguma kopiju;

- dokumentu, kas apliecina nepieciešamību īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/vai preču piegādei;

- dokumentu, kas apliecina labiekārtojuma vai būvdarbu veikšanu;

- citus iebraukšanas nepieciešamību pamatojošus dokumentus.

„Mežaparka” teritorijā atļauts iebraukt arī operatīvajam transportam ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienesta funkcijas.

 

Atļauju izsniegšana

Iesniegumi iebraukšanas atļauju saņemšanai tiek pieņemti un atļaujas tiek izsniegtas SIA „Rīgas meži” birojā Ostas prospektā 11, Rīgā („Mežaparka” Lielajā estrādē). Iesniegumu pieņemšanas un atļauju izsniegšanas laiks - darba dienās plkst. 08.00-16.00.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu SIA "Rīgas meži" pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Steidzamos gadījumos iesniegumu izskata un lēmumu pieņem nekavējoties vai vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Iebraukšanas atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, kas jānorāda iesnieguma formā. Minimālais atļaujas derīguma termiņš – viena diena, maksimālais – līdz attiecīgā kalendārā gada beigām.

 

Atļauju izmantošana

Atļauju drīkst izmantot tikai persona, kurai atļauja izsniegta.

Atļaujai jābūt novietotai transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla.

Iebraukšana „Mežaparka” teritorijā atļauta vienīgi pa iebrauktuvi no Viestura prospekta puses. Pārvietošanās un stāvēšana atļauta tikai saskaņā ar attiecīgajā atļaujā norādīto maršrutu un pārvietošanās noteikumiem.

Maksimālais braukšanas ātrums parka teritorijā - 20 km/h.

 

Īpašais atļauju režīms

Liela mēroga publisko pasākumu organizēšanas un norises laikā, ja nepieciešams, SIA "Rīgas meži" ir tiesīga īslaicīgi noteikt īpašu transporta atļauju, kustības un stāvēšanas režīmu.

Ja „Mežaparkā” tiek ieviesti papildu satiksmes ierobežojumi, SIA "Rīgas meži" izdotajā atļaujā noteiktās tiesības var tikt īslaicīgi ierobežotas.

 

Atļauju nodošana

Ja apstākļi, kas bijuši par pamatu atļaujas izsniegšanai, ir mainījušies, personai, kurai atļauja izsniegta, ir pienākums nekavējoties informēt par to SIA „Rīgas meži”.  

Ja SIA "Rīgas meži" konstatē, ka apstākļi, kas bijuši par pamatu atļaujas izsniegšanai, ir mainījušies (zuduši), tiek pieņemts pamatots lēmums par atļaujas anulēšanu un tas paziņots personai, kurai atļauja izsniegta, norādot termiņu, kādā jānodod anulētā atļauja.


Pielikumi

Iebraukšanas atļaujas saņemšanas iesnieguma forma (PDF)

Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi (PDF)